เรียน Facebook Marketing เจาะลึกเทคนิคเพิ่มยอดขาย

หลักสูตร Facebook Marketing เจาะลึกเทคนิคเพิ่มยอดขาย

วัน เวลา

30 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 – 16:00 น.

เนื้อหาหลักสูตร

– การจัดการโฆษณาไรให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

– การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

– การเขียนคำโฆษณาให้โดน

– CPC และ CPM

– เทคนิควิเคราะสถิติโฆษณา

– วิธีจ่ายจ่ายค่าโฆษณา

– สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

– ตอบคำถามและสรุป

วิทยากร
อาจารย์นพพร หมื่นหนู

สถานที่อบรม

ศูนย์ฝึกอบรม TESS TRAINING